Doç. Dr. Mithat DURAK Klinik Psikolog

İnsanlığın geleceği etik değerlerle bezenmiş bilimsel çalışmalara bağlıdır. Bilimden bağımsız gelecek sadece korku yaratır.
Mithat DURAK, 05.02.2009, Bolu

Yaşlılara Verilen Hizmetler

3.01.2005Doç. Dr. Mithat Durak

Günümüzde, geleneksel-geniş aile yerine çekirdek aile ön plana çıkmış ve yaşlı bireyin aile içindeki statüsü azalmıştır. Dolayısıyla, yaşamlarını tek başlarına sürdürmeleri zorlaşan yaşlılar için “Kurumsal Bakım Modeli” aile desteğinin yerini almaya başlamıştır.

Huzurevleri, “Kurumsal Bakım Modeli” çerçevesinde, yaşlının barınmasının sağlanması, dinlenmesi ve birincil ihtiyaçlarının (yemek, ilaç alımı vb.) zamanında karşılanması amacıyla kurulmuştur. Bugün, teknolojik ve yönetimsel gelişmeler doğrultusunda huzurevlerinde verilen hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi artmıştır. Bununla birlikte huzurevleri; yaşlılığın, sosyal izolasyonun ve yaklaşan sonun sürekli hatırlatıldığı ortamlardır. Literatürde; önemli sayıda yaşlının bir arada yaşamasının yaşlılar üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu görüşü tartışılmaktadır. Örneğin, bakım kurumunda kalan yaşlılarla yapılan bir araştırmada ruh sağlığı bozuklukları oranı %80 olarak bulunmuştur. Bu yaşlıların yaklaşık olarak %50 sinde demans, %33’ünde ise majör depresyon gözlenmiştir. Yatılı kurum bakımına gereksinim duymayan ve toplum içinde yaşamlarını sürdüren yaşlıların ise % 20’si klinik tanı alabilecek düzeyde bir ruhsal bozukluk tanımlamaktadır. Dolayısıyla, yaşlılar için kurulmuş bu tür kurumlardan giderek vazgeçilmektedir.

Kurumsal Bakım Modelinin alternatifi olarak; yaşlının onurunu ve saygınlığını koruyacak, toplumdan izolasyonunu önleyecek ve yaşadığı ortamda ihtiyacı olan hizmetleri almasını sağlayacak modeller önerilmektedir. Dünyadaki uygulamalar bu bakış açısı çerçevesinde şekillendirilmektedir. Burada altı çizilmesi gereken nokta, yaşlının yaşadığı ortamda hizmet almasıdır.

Kaynak:

Durak, M. (2004). Yaşadığı Ortamda Yaşlıya Hizmet Modeli. Ankara: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yaşlılara Hizmet Merkezi Yayınları.

yorum